Personeel aannemen

Personeel aannemen

Een eenmanszaak wordt weliswaar geleid door ‘één man’, juridisch en financieel bekeken, maar dit houdt niet in dat u als eigenaar geen personeel mag aannemen. Behalve dat u zeer goed in overweging moet nemen of u een tijdelijke danwel een vaste kracht in dienst neemt en voor welke personeelskosten u dan komt te staan, zult u er terdege rekening mee moeten houden dat u daarbij moet voldoen aan een groot aantal verplichtingen bij het aannemen en het werken met personeel.

Verplichtingen

• Bij de Belastingdienst moet u zich als werkgever aanmelden, tenminste als u nog geen personeel hebt. Tevens moet daar voor aanvang van het dienstverband de “eerstedagsmelding” plaatsvinden.

• Een mondelinge overeenkomst is weliswaar een overeenkomst, maar meestal moet u volgens de wet een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangaan, wat ook wordt vermeld in de CAO van uw bedrijfstak, om tenminste de proeftijd, het concurrentiebeding en de duur van het dienstverband geldig vast te leggen. De vorm van het contract (tijdelijk of vast), salaris, arbeidstijden, regels omtrent ziekteverzuim en vakantiedagen en eventueel een pensioensregeling worden normaliter ook in het contract opgenomen. Het contract moet door beide partijen ondertekend worden.

• Aanmelding bij de ARBO dienst, die verband houdt met het ziek of arbeidsongeschikt worden van personeel.

• Aanmelding bij een ziekteverzuimverzekeraar, omdat u als werkgever het risico loopt dat uw personeelslid ziek wordt en u dan gedurende twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende salaris moet doorbetalen.

• Personeel moet door u minstens het wettelijk minimumloon betaald krijgen, tevens moet u zich houden aan de regels van de voor u geldende CAO. Voor op- en afroepkrachten gelden specifieke regels.

• Volgens de Wet op de Identificatieplicht (WID) moet van een nieuwe medewerker een kopie aanleggen van een geldig identificatiebewijs in uw loonadministratie en deze bewaren tot 5 jaar na beëindiging van de werkzaamheden. Ook voor stagiaires geldt dit. Op de werkvloer moeten werknemers zich altijd kunnen legitimeren.

• Bij de Belastingdienst moet u aangifte doen voor de afdracht van loonheffingen.

• Het verwerken van gegevens van uw personeel moet u bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) melden, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onder deze Wet vallen tevens gegevens over zieke werknemers en controlemaatregelen zoals toezicht d.m.v. camera’s.

• U moet de veiligheid en gezondheid van uw werknemers waarborgen. Uitgebreide informatie hierover vindt u op http://www.kvk.nl/personeel/werken_met_personeel/verplichtingen_bij_het_werken_met_personeel/. Op deze website vindt u nog vele regels waarmee u ook rekening moet houden.

• Als werkgever kunt u vanuit uw CAO verplicht zijn uw personeel behalve de algemene pensioenrechten aanvullende pensioenvoorzieningen aan te bieden.

Pas op - is het wel een dienstverband?

Als u iemand voor u laat werken, moet het duidelijk zijn of dit door de Belastingdienst wel of niet als een dienstverband wordt gezien. Ook als u werk uitbesteedt aan een onderaannemer, toeleverancier of zelfs aan een freelancer of zzp’er. Volgens de Belastingdienst is er sprake van een dienstverband in geval van verplichting tot werk met daaraan gerelateerde loonbetaling en er een gezagsverhouding bestaat.

Loonheffingen

Dit begrip staat voor het totaal van:

• premies werknemersverzekeringen (WW, WAO/WIA en ZW)

• inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)

• loonbelasting/premie volksverzekeringen

Op het loon van uw werknemer houdt u deze loonheffingen in, die u periodiek aan de Belastingdienst moet afdragen. Enkele dagen voor de periode waarover u loonheffing verschuldigd bent, ontvangt u van de Belastingdienst een aangiftebiljet. De Belastingdienst stelt ook voorwaarden waaraan uw loonadministratie moet voldoen.

CAO of cao

CAO is de afkorting van een Collectieve Arbeids Overeenkomst, die bestaat uit afspraken tussen werkgevers en werknemers of vertegenwoordigingen van de beide groepen. Een CAO wordt per bedrijfstak of onderneming afgesloten en staat aangemeld bij het Ministerie van SZW. In een individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer moet vermeld staan of er een CAO van toepassing is. De CAO kan daarop dus een aanvulling zijn.

CAO met hoofdletters slaat meestal op een specifieke CAO, terwijl cao met kleine letters meestal wordt gebruikt om de collectieve arbeidsovereenkomst in het algemeen aan te duiden.

Copyright 2018 eenmanszaak.nu